top of page

שלומות (WB) ולמידה חברתית רגשית (SEL) שלובים זו בזו. שלומות עוסקת ברווחה רגשית, אושר ומשמעות. ב SEL מפתחים מיומנויות חברתיות רגשיות המאפשרות לאדם להבין ולנהל את רגשותיו ולפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות.

אנו בפסג"ה אשדוד רואים חשיבות רבה בפיתוח WB וSEL ומשלבים התייחסות לכך בכל מהלך, לצד מודלינג ועשייה מפורשת בתחום.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (17).png

יש כיום גוף הולך ומצטבר של עדויות מחקריות המציעות שהתערבויות ספציפיות בהקשר ליכולות חברתיות- רגשיות של מורים מובילות לשיפור במגוון מדדים של ה being-well של המורה כולל הפחתת סטרס ושחיקה, אשר יכולות בתורן להפחית את שיעור התחלופה של מנהלים ומורים

עקרונות מובילים מן המחקר:

  • יכולות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות שזורות זו בזו באופן יסודי – הן תלויות זו בזו בהתפתחותן, בחוויה שלהן ובשימוש בהן.

  • יכולות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות מתפתחות במהלך חיינו והן חיוניות להצלחה בבתי הספר, במקומות העבודה, בבתים ובקהילות שלנו ומאפשרות לפרטים לתרום באופן משמעותי לחברה.

  • יכולות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות יכולות להילמד ולהתפתח במהלך הילדות, ההתבגרות ומעבר לה.

  • עיסוק בתוכניות ופרקטיקות יעילות מבוססות למידה חברתית ורגשית יכול לשפר את יעילות המורים ואת רווחתם.

  • לבתי הספר יכולה להיות השפעה משמעותית על ההתפתחות החברתית, הרגשית והאקדמית. הקהילה הרחבה יותר (משפחות, מוסדות קהילתיים וכו') חייבת להיות מעורבת כדי לשפר את הכוח, העומק והקצב של רכישת יכולות אלה.

  • כדי שהתפתחות חברתית, רגשית ואקדמית תשגשג בבתי הספר, מורים ומנהלים זקוקים להכשרה ולתמיכה כדי להבין ולהדגים מיומנויות, התנהגויות, ידע ואמונות אלה.

אתר פסגה ריבוע (3).png
bottom of page