top of page

בשנת תש"פ הוקם בפסג"ה מרחב סה"ר - סימולציה והתבוננות רפלקטיבית לחקר ולמידה רפלקטיבית, המאפשר התנסויות רפלקטיביות וסימולציות לקהילה החינוכית. תהליך רפלקטיבי מושפע מתהליכים קוגניטיביים, רגשיים ותרבותיים והוא ניתן ללמידה ומאפשר חקר עצמי ברמה הגבוהה ביותר. התהליכים הרפלקטיביים במרחב סה"ר מתקיימים באופן אישי, קבוצתי וזוגי ובאמצעות פרקטיקות מגוונות כגון מרכז סימולציה, ערכות השלכתיות, סדנאות מונחות, סרטונים ועוד.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (6).png

לרשותכם סרטונים המלווים בשקופיות הדרכה העוסקים במצבים קונפליקטואליים אותנטיים, בדיאלוג מקוון.

שקופיות הדרכה מהוות נקודות עצירה ליצירת שיח ולמידת עמיתים תוכלו להשתמש בהם ככלי לתרגול מיומנויות תקשורת והתמודדות מיטבית, תוך דגש על שפת הגוף שהנה בעלת משמעות רבה בדיאלוג מסוג זה.לניתן להתייחס להיבטים כגון: מימיקות פנים, רקע, מרחק ממצלמה, אינטואיציה וכו'.

OIG.jpeg

  :ניתן לעשות שימוש בסרטון באמצעות המתודות הבאות

       צפייה בסרטון ועצירה בנקודות המדגישות מיומנויות עליהן תרצו לעבוד עם בצוות.

       צפייה מודרכת בסרטון, בהכוונה מראש, להתבוננות ביקורתית ובמיומנויות עליהן תרצו לעבוד.

לרשותכם סרטונים העוסקים במצבים קונפליקטואליים אותנטיים. בדיאלוג מקוון תוכלו להשתמש בהם ככלי לתרגול מיומנויות תקשורת והתמודדות מיטבית, תוךדגש על שפת הגוף שהנה בעלת משמעות רבה בדיאלוג מסוג זה.לניתן להתייחס להיבטים כגון: מימיקות פנים, רקע, מרחק ממצלמה, אינטואיציה וכו'.

לרשותכם מחוון הכולל מגוון מיומנויות תקשורת בין אישית. השתמשו בו לטובת דיוק ההתבוננות.

bottom of page