top of page

 מהלך "השקפה – מורים מובילים" הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות יצירת תרבות למידה חדשה של מורים. 

הקהילות יוצרות רשת למידה מקצועית של מורים, על ידי מורים ולמען מורים ולתלמידיהם. מהלך השקפה פועל במחוז דרום החל משנת הלימודים תשע"ז ובאשדוד החל מתשע"ח.

פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
פסים3.png
פסים3.png
מרחב סהר כותרת (2).png
הכל עניין של השקפה 50X30.png
רונית מנדלייב – רכזת עירונית ומנחה במהלך שלומית יהודאי – מנחה בקהילות מיומנויות בבתי הספר

מהלך השקפה באשדוד הוא מהלך VIP. אנו רואים במורות מובילות רצועת מנהיגות ביניים המקדמת שינוי בתרבות הפיתוח המקצועי. לשם כך יצרנו מעטפת ליווי מקיפה ואינטנסיבית המאפשרת מתן מענה לצרכים מערכתיים ופרטניים של כל העוסקים במהלך השקפה באשדוד.

 

ליווי ותמיכה מקצועיים של מנהלות ומורות מובילות במסגרת מהלך השקפה מתקיימים במספר מעגלים: ליווי מנהלות, הנחייה פרטנית של מורות מובילות, ליווי בתי הספר, יצירת קהילה עירונית ותמיכה אדמיסטרטיבית .תהליכי הליווי נבנים באופן דיפרנציאלי ומאפשרים מענה מקצועי לכל המנהלות ומובילות בעיר.

 

לאורך השנה מתקיימים כנסים עירוניים, מפגשי למידה במסגרת ההכשרה של מורות מובילות, שיחות עם מנהלת הפסג"ה אילנית אלחלו, ביקורים במפגשי קהילות והנחייה פרטנית היברידית של מורות מובילות בבי הספר. הצוות הפדגוגי של פסג"ה אשדוד וצוות מנחות העיר עסוקים בתהליך מתמשך של חשיבה לצורך דיוק הליווי המקצועי של בתי הספר הפועלים במהלך השקפה, כדי לאפשר מענים של פיתוח כישורי הנחייה, טיפוח שפת ההשקפה והעמקת ידע דיסציפלינארי בנושא אותו חוקרת הקהילה, מתקיימים תהליכי הערכה ואיסוף קולות מהשטח המובילים לבחירה מדויקת של כלים ומתודות להתאמת הליווי והתמיכה ולטיוב חקר הפרקטיקה במסגרת הלמידה בקהילות.

bottom of page