top of page

 מהלך "השקפה – מורים מובילים" (גם קישור לאתר השקפה ארצי) הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמנצעות יצירת תרבות למידה חדשה של מורים. 

הקהילות יוצרות רשת למידה מקצועית של מורים, על ידי מורים ולמען מורים ולתלמידיהם. מהלך השקפה פועל במחוז דרום החל משנת הלימודים תשע"ז ובאשדוד החל מ......

פסים3.png
הכל עניין של השקפה 50X30.png
מרחב סהר כותרת (2).png
פסים3.png
פסים3.png
פסים7.png
אתר הפסגה (12).png
_3cf17978-5508-4fe1-9d79-8c1d0db0cc64.jpeg
_0327151f-7f3b-43a7-b428-1fad581d2280_ed
_9e179a4e-a0fa-40dc-8d3c-b786c9f11991.jpeg
_90cbe6ef-f22d-4ab6-9851-543c29bb3a12.jpeg
_f48443c8-a4d7-4e68-9554-96bc371686db.jpeg
_d4c2192e-efcf-4521-9948-b30deaba6ec5.jpeg
_7eaa2d8a-943f-4fa0-b41e-c086041a2277_ed
bottom of page