top of page

 מהלך "השקפה – מורים מובילים" הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות יצירת תרבות למידה חדשה של מורים. 

הקהילות יוצרות רשת למידה מקצועית של מורים, על ידי מורים ולמען מורים ולתלמידיהם. מהלך השקפה פועל במחוז דרום החל משנת הלימודים תשע"ז ובאשדוד החל מתשע"ח.

פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
פסים3.png
פסים3.png
מרחב סהר כותרת (2).png
הכל עניין של השקפה 50X30.png
bottom of page