top of page

 מהלך "השקפה – מורים מובילים" הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות יצירת תרבות למידה חדשה של מורים. 

הקהילות יוצרות רשת למידה מקצועית של מורים, על ידי מורים ולמען מורים ולתלמידיהם. מהלך השקפה פועל במחוז דרום החל משנת הלימודים תשע"ז ובאשדוד החל מתשע"ח.

פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
פסים3.png
פסים3.png
מרחב סהר כותרת (2).png
הכל עניין של השקפה 50X30.png
_a4f91315-4f61-4abd-9466-97deca08122a.jpeg

מהלך השקפה באשדוד החל את דרכו משנת תשע"ח.

משנה לשנה המהלך התפתח ופרש את כנפיו ברחבי העיר.

בין מטרות המהלך הן מיסוד מערך אפקטיבי של למידה מקצועית בהנהגת מורים, דיוק דרכי הוראה בכיתות ושיפור הישגיהם של התלמידים והעצמת רצועת מנהיגות ביניים.

העדויות המצטברות מהתנסויות בלמידה בקהילות מעידות על פיתוח מקצועי אפקטיבי ויצירת תרבות למידה הנשענת על שיח עמיתים מתמשך ומתפתח, התאמת התהליך לצרכי בית הספר ונצפית מעורבות גבוהה של צוותי החינוך.

מורות מובילות הן מורות שבכוחן להיות מנהיגות פדגוגיות בעלות עניין לפעול ולטפח את יכולתן המקצועיות של מורות עמיתות.

פיתוח מקצועי בקהילות לומדות מבוסס על שותפות ומעורבות פעילה של מורות בתהליך הלמידה, על אוטונומיה בבחירת נושא הלמידה, מעוגן בשגרות למידה עקביות וסדורות, מתמקד בסוגיות אותנטיות הנתמכות בייצוגים מהתנסות של המורות  ומזמנים שיח חקרני למיקוד הלמידה סביב העדויות מהפרקטיקה ובסופו של דבר זיקוק התובנות מהלמידה לשם אדוות ההשפעה על מורות הקהילה בפרט ועל והקהילה החינוכית העירונית כולה.  

bottom of page