top of page

"מנהיגות"- יכולת של אדם או קבוצת אנשים להוביל אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות.  פעולה מנהיגותית קשורה בצורה ישירה להשפעה וליצירת שינוי.

עוגני הפסג"ה הם מנהיגות חינוכית ופדגוגיה איכותית והחתירה היא להעצמת השניים ולחיבורים סינרגטיים המייצרים עשייה חינוכית מיטבית. ההנהגה החינוכית היא VIP מבחינתנו מתוך הבנת האחריות ואדוות העשיה של הנושאים בדבר.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (16).png

ילקוט למובילי שינוי ומהפך בבית הספר

חוברת המסכמת שנת מחקר  של בית ספר שהצליח לעשות מהפך

בהישגי התלמידים ובזמן קצר.

אתר פסגה ריבוע (22).png

הפוטנציאל להבחין

בין "מנהיגים" ל"לא מנהיגים"

מחקר זה מתמקד בסוגית

זיהוי היכולות  החשובות להנהגה.

מערך התנסות למנהל

להובלת שינוי בבית הספר

פרק הכולל מודל  ופרקטיקות המאפשרים  למנהל.ת ליצור תכנית עבודה מסודרת וייעודית ליישום תהליכי שינוי ממוקדים, אגב התנסות ,רפלקציה ולמידה

מעצם העשייה. 

אתר פסגה ריבוע (22).png

הבניית סביבה המעוררת מנהיגות מורים

מאמר זה מצביע על הקשר בין מנהיגות מורים וסביבת עבודה המזמינה ומצמיחה מנהיגות מורים ומאופיינת בהזדמנויות להשתתפות, לחקירה, דיאלוג ורפלקציה ממוקדי למידה.

מהי מנהיגות מיטבית

והאם יש אחת כזו בכלל…?

פרק העוסק כולו במנהיגות מתוך חוברת למגמת ניהול עיסקי של רשת עמל.

הפרק כולו עוסק בשאלה

האם קיימת מנהיגות מיטבית אחת שעשויה להוביל ארגונים להצלחה?

מנהיגות המניעה לעשייה ולמעורבות

ביטאון של מכון מופ"ת,

גיליון מספר 50, מרץ 2013

המוקדש כולו ל"מנהיגות המניעה לעשייה ולמעורבות"

אתר פסגה ריבוע (22).png

פיתוח מנהיגות ביניים

המסמך מציג את הקשר בין הישגים

לסגנון המנהיגות של מנהיגות הביניים

וכולל מודל המיועד למנהל בית-ספר

המעוניין לחולל תהליך טיפוח

של שכבת מנהיגות הביניים בבית ספרו.

אתר פסגה ריבוע (22).png

על אסטרטגיות להנעת שינוי בבית הספר

תיאור 4 "מנועי השינוי" הנדרשים  כדי להוביל שינוי אפקטיבי ובר-קיימא בבית הספר.

אתר פסגה ריבוע (22).png
אתר פסגה ריבוע (22).png
אתר פסגה ריבוע (22).png

 על סגנונות מנהיגות-

מנהיגות, רגשות המונהגים וביצועיהם

יש מנהלים ש"יש להם את זה" והם מצליחים לסחוף אחריהם בהתלהבות אנשים רבים בארגון. מהו אותו "זה"? מהי אותה "נוכחות" שנראה שהיא קיימת אצל מנהלים מסוימים?

כיצד אותם מנהלים מניעים את עובדיהם?

מה מיוחד באופן שבו הם פועלים?

 הקשר בין פיתוח מקצועי מכוון שינוי

של מנהיגות ביניים להובלת שינוי

בבית הספר-חקר מקרה

המאמר בוחן האם פיתוח מקצועי מתמשך

של מנהיגות בית ספרית מובילת שינוי.

על אוטונומיה ומנהיגות

ספר מתאר ומדגים כיצד יכולים בתי ספר לבנות יכולת שתאפשר להם להגיע להישגי תלמידים גבוהים יותר, באמצעות האוטונומיה שניתנה להם בשנים האחרונות

אתר פסגה ריבוע (22).png

פיתוח מנהיגות כתהליך בניית זהות

המאמר עוסק בתהליכי התפתחותם

ופיתוחם של "מנהיגים בחיי היום-יום

בדגש על מפקדים בצבא.

אתר פסגה ריבוע (22).png

כלי לגיבוש יעדים

המדריך הגדרת יעדים וגיבושם היא הכלי המנהיגותי הראשון לקידום ביצוע ולמידה.

הכל"י (כלי לגיבוש יעדים) מהווה פרקטיקה להובלת צוות לגיבוש יעדים ומורכב משלושה שלבים עיקריים.

אתר פסגה ריבוע (22).png

דף להערכת ישיבת צוות

באמצעות רפלקציה/תצפית

אתר פסגה ריבוע (22).png

מדריך ללמידה אפקטיבית בצוות,

אבני ראשה

המדריך מציג את האסטרטגיה של הפקת לקחים כאחת האסטרטגיות המרכזיות ללמידה אירגונית

אתר פסגה ריבוע (22).png

פיתוח מנהיגות -

סיפורים ופרקטיקות מהשטח

מבחר דוגמאות מבתי ספר הכוללות מודלים, כלים ופרקטיקות שימושיות.

אתר פסגה ריבוע (22).png

מודל 4 סביבות המנהיגות

מודל המציג ארבע אינפוגרפיקות

של ארבע סביבות מנהיגות שנעות

בין המופשט לקונקרטי ובין המערכתי לפנימי

אתר פסגה ריבוע (22).png

מודל לשיחת משוב דיאלוגית

הצגת מודל לשיחת משוב מצמיחה

לאחר צפיה בשיעור.

bottom of page