top of page

Exclusive Services

מרכז סימולציה

במרכז ניתן להתנסות, לחוות, ללמוד ולתרגל מיומנויות לתקשורת מיטבית בשדה החינוכי. בבסיס העשייה נשתמש בתחקיר מצולם, משוב, רפלקציה ודיון, המעמידים במרכז היבטים פסיכו-פדגוגיים.

תמונה סהר.png

מפגש סימולציה - הלכה למעשה 

מפגש פנים אל פנים או מפגש מקוון במהלכו "מתנסה" ( חלק מהקבוצה המשתתפת בסימולציה כגון צוות מורים בבית ספר, רכזות פדגוגיות, צוות ניהול וכו') ושחקנית (שחקנית מקצועית או איש צוות מתוך הקבוצה).

באמצעות כלים של רפלקציה ומשוב מתקיים תהליך של הגברת המודעות, המשגה ושיח אודות חלופות של תגובות ודרכי התנהגות, במטרה לקדם בחירה מושכלת ולשפר מיומנויות תקשורת.

image.png

מרחב סה"ר

מרכז סימולציה

סרטונים ללמידה רפלקטיבית

מאמרים
וחומרי עזר

מודלים

סה"ר
בעיתות חירום

bottom of page