top of page

 מהלך "השקפה – מורים מובילים" הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות יצירת תרבות למידה חדשה של מורים. 

הקהילות יוצרות רשת למידה מקצועית של מורים, על ידי מורים ולמען מורים ולתלמידיהם. מהלך השקפה פועל במחוז דרום החל משנת הלימודים תשע"ז ובאשדוד החל מתשע"ח.

פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
פסים3.png
פסים3.png
מרחב סהר כותרת (2).png
הכל עניין של השקפה 50X30.png
אתר פסגה ריבוע (33).png

חדש במהלך השקפה באשדוד – קהילות מיומנויות למידה.

הרעיון להקים קהילות מיומנויות עלה מתוך ההבנה כי ההוראה של מיומנויות תוביל לשינוי פרדיגמות בחשיבת צוותי הוראה ותתפוס מקום משמעותי בתכנון דרכי הוראה/למידה/הערכה.

קהילות עוסקות בהטמעת מיומנויות חשיבה ולמידה הן תהליך ייחודי המהווה חלק ממהלך עירוני בנושא קידום הטמעת מיומנויות הלמידה בקרב צוותי המקצוע ותחומי הידע השונים. המטרה היא חשיפת צוותי ההוראה לעולם המיומנויות ולדרכי הוראה מפורשת להטמעתן באמצעות תחומי הידע השונים. חברות וחברי הקהילות עוברים תהליכי שינוי בחשיבה בנוגע לתפקיד המורה ולתפקיד הידע במערך הטמעת המיומנויות. חקר הפרקטיקה מתמקד ביצירת מתווי שיעור מבוססי מיומנות, התנסות בכיתה והגעה לתובנות.

כעת פועלות באשדוד 9 קהילות ב 9 בתי הספר על יסודיים.

מורות המובילות את הלמידה בקהילות הנן מורות מתוך הצוות בית הספר שנבחרו ע" מנהל.ת. הן מלוות באמצעות הנחייה פרטנית, משתתפות בקהילת למידה עירונית ומפגשי הכשרה ייחודיים, המזמנים להן הרחבה ודיוק של הידע בנושא: מיומנויות למידה לצד האפשרות להיוועץ באתגרים ודילמות, לשאול שאלות, לשתף ברעיונות, לזקק תובנות לתווך קצור וארוך ולהטמיע אותן בהובלת הלמידה בקהילה.

bottom of page