top of page

מעוף הוקמה כמרחב למיזמים מחוללי השפעה, מרחב יוקרתי וייחודי לאנשי חינוך מובילים, מנוסים ומקצועיים בעלי הנעה פנימית. המרחב מציע תכנית מואצת ליזמים אשר יפעלו בשדה החינוכי, מטרתה לתת בידי היזמים הנבחרים את הידע והיכולת להוביל את הרעיון שלהם לתוצר שניתן להפיצו וליישמו כך שיתרום וישפיע על שדה החינוך. התכנית כוללת הכשרה מקפת, הכרה בשעות פיתוח מקצועי וליווי אישי צמוד, מותאם ומקיף

מעוף.png
יזמות

פסג"ה אשדוד – מרכז יצירה פיתוח ועשייה

אנו מפתחים מוצרים לטובת השדה החינוכי ומזמנים במת ייצור לאנשי חינוך - יזמים המבקשים להפוך רעיון למוצר

 חממה ליזמות חינוכית

מעוף.png

במסגרת פסג"ה אשדוד השתתפתי בתכנית מעוף  -מאיצים בחינוך, החממה ליזמים המובילים

יוזמות חינוכיות

פיתוח יוזמה - מרכז תכנית לימודים ייחודית, המשלבת את נושא זיכרון השואה ולוקח בחשבון את יכולתו הקוגניטיבית ההרגשית של התלמיד

אלי.jpg
אלי זר

"להנציח ולנצח"

ברוך שמש.JPG
ברוך שמש

 קיבלתי ליווי אישי 

של צוות מעוף צוות

של חממה ליזמות

חינוכית, שליוו אותי

בהקמת  היוזמה

היוזמה קמה מתוך צורך לקדם את השפה הערבית בדרך הוראה חדשנית

bottom of page