top of page

 מהלך "השקפה – מורים מובילים" הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות יצירת תרבות למידה חדשה של מורים. 

הקהילות יוצרות רשת למידה מקצועית של מורים, על ידי מורים ולמען מורים ולתלמידיהם. מהלך השקפה פועל במחוז דרום החל משנת הלימודים תשע"ז ובאשדוד החל מתשע"ח.

פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
פסים3.png
פסים3.png
מרחב סהר כותרת (2).png
הכל עניין של השקפה 50X30.png
_c31c2f23-652f-4a00-a916-6e34363da3a3.jpeg

מהלך השקפה באשדוד מונה 23 בתי הספר, ומתוכם 9 על יסודיים, 13 יסודיים ו1 חינוך מיוחד.

במסגרתו פועלות 19 קהילות בבתי הספר העל יסודיים, 28 קהילות בבתי הספר היסודיים.

מספר  הקהילות הלומדות בעיר מסתכם ב47 קהילות.

במסגרת מהלך השקפה הקהילות חוקרות נושאים שונים בתחומי פסיכופדגוגיה, הוראת מחוננים, מתמטיקה, שפה, SEL ונושאים פדגוגים גנריים נוספים , כגון מיומנויות הלמידה והחשיבה, הוראה חוויתית/פעילה וסביבות למידה, פיתוח לומד עצמאי, הוראה דיפרנציאלית/פרסונלית וצמצום פערים ועוד.

bottom of page