top of page

מרחב לסימולציה ולהתבוננות רפלקטיביות. המרחב מקדם תהליכים רפלקטיבים על מיומנויות קוגניטיביות ולא קוגניטיביות. המרחב כולל סביבה מותאמת להנחיית מפגש סימולציה (פנים אל פנים או סנכרוני) וכן כלים מקוריים מתוצרת פסג"ה אשדוד לקידום חשיבה רפלקטיבית. מרחב סה"ר מאפשר אימון במיומנויות רגשיות חברתיות כבסיס להתפתחות אישית ומקצועית המצוי בבסיס השלומות שלהם.

פסים3.png
מרחב סהר כותרת (3).png
למידה רגשית לאתר2.jpg
אתר הפסגה (12).png
פסים7.png
WB שלוֹמות + (חשיבות המשמעות) = השפעה על השגשוג (1).png
ספירלת השמש (1).png

מודל המתייחס להשפעה המתרחשת במעגליות- מתוך פנים הארגון למעגלים הנוספים. 

המעגל הראשוני: צוות הפסג"ה

המעגל השני: מנהיגות ביניים עירונית : סגנים, רכזי מקצוע, רכזים פדגוגים

המעגל השלישי: מעגלי ההשפעה מערכת החינוך בעיר ובתי הספר. כאשר המודל מתקיים בבתי הספר אליו  יתווסף מעגל נוסף -קהילת הורים.

אתר ספירלת השמ"ש

bottom of page