top of page

דיבייט, או פולמוס תחרותי כך בדרך כלל הוא מכּונֶה באקדמיה ובבתי הספר, הוא ויכוח בין שתי קבוצות אשר מתמקד בסוגיה ציבורית כלשהי. כללי התחרות "קובעים מראש" את העמדה אשר על כל קבוצה לייצג, והמשתתפים עושים זאת גם אם אמונתם שלהם אחרת בתכלית

דיבייט_רוחב.jpg
bottom of page