EdTech יריד     

חדשנות בחינוך באשדוד  

במהלך השנים האחרונות מוביל מינהל החינוך העירוני עקרונות ודרכי הוראה ולמידה חדשניים ומשמעותיים המתאימים לעידן המאה ה-21, באמצעות השקעה והטמעה של כלים טכנולוגיים וסביבות דיגיטליות מתקדמות בקרב מוסדות החינוך, המנהלים, המורים והתלמידים

התכנית "שפה מותאמת להצלחה" נבנתה כתכנית תלת-שנתית המכוונת את כל שותפי התפקיד להוביל תהליכי פיתוח מקצועי בתחום החינוך הלשוני ובמתודת ההוראה הדיפרנציאלית בראייה מערכתית המקדמת דיאלוג מקצועי רחב ככל האפשר בין כל שותפי התפקיד

       בהשתלמויות השפה יהיה מודלינג ויבנו יחידות    ע"פ עקרונות ההוראה הדיפרנציאלית ובהשתלמויות  ההוראה הדיפרנציאלית יהיה יישום במקצועות רבי המלל במיומנויות שפה לצד הדיסציפלינות האחרות