top of page

כדי להפוך את השיח הכיתתי לפרודוקטיבי, יש לאפשר לתלמידים לשוחח זה עם זה בזוגות, בקבוצות קטנות ובמליאה לעיתים מזומנות. אחת הדרכים להתנסות בכך היא שימוש במשימת האקווריום (Fishbowl). שיטה זו מעודדת תלמידים להביע את דעתם ולקבל החלטות, ומאפשרת למספר רב של תלמידים לבוא לידי ביטוי בשיח הכיתתי ולהתנסות בלמידה פעילה. ההתבוננות בתלמידים אחרים כאשר הם מנהלים דיון, מספקת לצופים הזדמנות לרפלקציה ולהסקת מסקנות 

אקווריום_רוחב.jpg
bottom of page