top of page

 השנה החינוכית החלה ועימה בשורות הפיתוח המקצועי

בחוברת שלפניכם תיחשפו למגוון המוצע במסגרות למידה פסג"ה

(במקביל למסגרות הבית ספריות ולמודולות המותאמות לקהלים ספיצפיים)

bottom of page